Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Zwanger in Beeld opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Speciaal In Beeld: opdrachtnemer, onder meer handelend onder de namen Zwanger in Beeld en Huisdier In Beeld.

Producten van Zwanger in Beeld zijn: het inscannen/digitaliseren van mensen, objecten en dieren, het nabewerken van de digitale scans, het overbrengen van deze scans in beelden door middel van onder andere 3D-print techniek en het nabewerken van deze beelden. Hierna worden deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Zwanger in Beeld niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Zwanger in Beeld niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Zwanger in Beeld, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Zwanger in Beeld werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van Zwanger in Beeld bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Zwanger in Beeld aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Zwanger in Beeld verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Zwanger in Beeld zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.

Het staat Zwanger in Beeld vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.

Zwanger in Beeld zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Zwanger in Beeld geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Zwanger in Beeld is overeengekomen. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Zwanger in Beeld geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Zwanger in Beeld is overeengekomen.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Zwanger in Beeld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de beschikbaarheid van opdrachtgever voor het maken van een scan), tijdig en juist aan Zwanger in Beeld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Zwanger in Beeld zijn verstrekt, heeft Zwanger in Beeld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever staat tegenover Zwanger in Beeld in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Zwanger in Beeld is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Zwanger in Beeld is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zwanger in Beeld kenbaar was. Opdrachtgever staat tegenover Zwanger in Beeld in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Zwanger in Beeld is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Zwanger in Beeld is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zwanger in Beeld kenbaar was.

Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

De levering van het product zal als uitgangspunt uitsluitend als geprint/ vervaardigd beeld plaatsvinden. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering.

Indien de digitale bestanden aan opdrachtgever geleverd worden, behoudt Zwanger in Beeld uitdrukkelijk het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Zwanger in Beeld alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald(geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. Indien de digitale bestanden aan opdrachtgever geleverd worden, behoudt Zwanger in Beeld uitdrukkelijk het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Zwanger in Beeld alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald(geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 4 Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Alsmede zijn, tenzij anders vermeld, de opgegeven prijzen exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.

Zwanger in Beeld heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk. Het voorschot wordt door opdrachtgever betaald voor de afspraak voor het digitaliseren van het product, met inachtneming van het gestelde in artikel 9.

Alvorens Zwanger in Beeld aanvangt net het digitaliseren (scannen) van het onderwerp alsmede het vervaardigen van het eindproduct, betaalt opdrachtgever de aangeleverde en overeengekomen factuur.

Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Zwanger in Beeld zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Zwanger in Beeld zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

Artikel 5 Betalingstermijn

Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen alvorens de werkzaamheden plaatsvinden, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Zwanger in Beeld is vereist. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Zwanger in Beeld is vereist.

Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Zwanger in Beeld gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen) na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Zwanger in Beeld, de kosten van eventueel ingeschakelde gemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,-.

Bij niet tijdige betaling is Zwanger in Beeld onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haardienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Zwanger in Beeld kan leiden. Bij niet tijdige betaling is Zwanger in Beeld onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haardienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Zwanger in Beeld kan leiden.

Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, behoudt Zwanger in Beeld alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 300% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter. Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, behoudt Zwanger in Beeld alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 300% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter.

Indien de factuur van Zwanger in Beeld niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Zwanger in Beeld. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

Zwanger in Beeld behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door Zwanger in Beeld geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverde product(en) van Zwanger in Beeld zoals genoemd in artikel 5, vervallen alle rechten van opdrachtgever en zal gebruik van het geleverde product verboden zijn. De boete bedraagt 300% van de gefactureerde prijs van de producten en is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Alle door Zwanger in Beeld verstrekte producten, zoals beelden, digitale bestanden, foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwanger in Beeld worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Alle door Zwanger in Beeld verstrekte producten, zoals beelden, digitale bestanden, foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwanger in Beeld worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Zwanger in Beeld verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Zwanger in Beeld alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. De aard van het verstrekte product/ de verstrekte producten bepaalt slechts dat het product/ de producten dient/ dienen te worden gebruikt voor eigen gebruik dan wel als (relatie)geschenk.

Zwanger in Beeld behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/ of geleverde producten voor andere doeleinden te gebruiken. Zwanger in Beeld behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/ of geleverde producten voor andere doeleinden te gebruiken.

Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (© Zwanger in Beeld) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Zwanger in Beeld gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Zwanger in Beeld. Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (© Zwanger in Beeld) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Zwanger in Beeld gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Zwanger in Beeld.

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie

Zwanger in Beeld heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Zwanger in Beeld zal te allen tijde tegenover eenieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.

Zwanger in Beeld behoudt zich het recht voor om foto’s van het eindproduct of halffabrikaat te delen op websites, social media, mailings of anderszins, tenzij opdrachtgever dit voor aanvang van de opdracht uitdrukkelijk verboden heeft.

Zwanger in Beeld zal deze verplichtingen tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.

Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die reeds bij Zwanger in Beeld bekend is onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld door Zwanger in Beeld rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging van de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Zwanger in Beeld, medewerkers van Zwanger in Beeld of van ondernemingen waarop Zwanger in Beeld ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Zwanger in Beeld te lijden schade. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging van de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Zwanger in Beeld, medewerkers van Zwanger in Beeld of van ondernemingen waarop Zwanger in Beeld ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Zwanger in Beeld te lijden schade.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Klachten over een product van Zwanger in Beeld dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Zwanger in Beeld. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Zwanger in Beeld te worden medegedeeld, zodat Zwanger in Beeld in staat is adequaat hierop te reageren. Voor schade aan het product die ontstaan is na levering van het product, is Zwanger in Beeld niet aansprakelijk. Klachten over een product van Zwanger in Beeld dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Zwanger in Beeld. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Zwanger in Beeld te worden medegedeeld, zodat Zwanger in Beeld in staat is adequaat hierop te reageren. Voor schade aan het product die ontstaan is na levering van het product, is Zwanger in Beeld niet aansprakelijk.

Indien een klacht gegrond is zal Zwanger in Beeld de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan Zwanger in Beeld te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, danwel Zwanger in Beeld redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor Zwanger in Beeld beperkt tot maximaal het bedrag wat Zwanger in Beeld aan het product waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd.

De producten die Zwanger in Beeld oplevert zijn gevoelig voor beschadiging en dienen door opdrachtgever zorgvuldig te worden behandeld. Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan Zwanger in Beeld opgegeven, is Zwanger in Beeld niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Zwanger in Beeld of personen die door Zwanger in Beeld zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. Zwanger in Beeld zal geen indirecte schade vergoeden.

Zwanger in Beeld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele acties die derden ondernemen met de producten die door Zwanger in Beeld worden geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan een door Zwanger in Beeld geproduceerd product te ontlenen.

Zwanger in Beeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van eventueel door haar ingeschakelde derde(n).

Artikel 9 Intrekken van een opdracht

Zowel opdrachtgever als Zwanger in Beeld heeft het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Zwanger in Beeld, door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Zwanger in Beeld van de verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Zwanger in Beeld zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

Indien opdrachtgever de opdracht intrekt binnen 14 dagen voor de ingeplande afspraak, wordt de aanbetaling van € 25,- niet gerestitueerd. Dit dient ook betaald te worden indien Zwanger in Beeld nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt binnen 14 dagen voor de ingeplande afspraak, wordt de aanbetaling van € 25,- niet gerestitueerd. Dit dient ook betaald te worden indien Zwanger in Beeld nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden.

Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het inmeten of het maken van een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Zwanger in Beeld voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Zwanger in Beeld gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 10 Ontbinding

Zowel opdrachtgever als Zwanger in Beeld heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met opgaaf van reden te ontbinden. Ontbinding van de opdracht dooropdrachtgever ontslaat Zwanger in Beeld van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Zwanger in Beeld zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

De betaling voor de opdracht vindt plaats voor het digitaliseren/inscannen. Indien opdrachtgever de opdracht ontbindt na het digitaliseren/inscannen, heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van de aan Zwanger in Beeld betaalde vergoedingen.

Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het digitaliseren/inscannen of het maken van een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Zwanger in Beeld voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het digitaliseren/inscannen of het maken van een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Zwanger in Beeld voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Zwanger in Beeld gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

Artikel 11 Verstrekken van gegevens aan derden

Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Zwanger in Beeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zwanger in Beeld aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor het verstrekken aan derden als (relatie)geschenk.

Zwanger in Beeld is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

Artikel 12 Bewaartermijn

Zwanger in Beeld zal de door haar gemaakte digitale beelden en eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan. Na 6 maanden zullen de eindproducten worden vernietigd. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 6 maanden terug een eindproduct nogmaals worden opgevraagd, tegen dezelfde vergoeding als eerder bij het geleverde product overeengekomen is. 6 Maanden na de uitvoering van een opdracht worden de digitale beelden verwijderd.

Artikel 13 Melding van eigendomsrechten

Opdrachtgever zal te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©Zwanger in Beeld of ©Zwanger In Beeld) zichtbaar laten voor eenieder die buiten huiselijke kring het product aanschouwt.

Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Zwanger in Beeld gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Zwanger in Beeld. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Zwanger in Beeld gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Zwanger in Beeld.

Artikel 14 Overige bepalingen

Zwanger in Beeld heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.

In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Zwanger in Beeld verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.

De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 15 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Zwanger in Beeld en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, aansluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter in Utrecht.